Projekty zrealizowane

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Celem Projektu jest przede wszystkim wsparcie firmy w procesie internacjonalizacji poprzez uzyskanie wysokiej jakości usług doradczo-szkoleniowych. W efekcie realizacji projektu planowane jest wypracowanie strategii ekspansji na rynku Kazachstan oraz rozpoczęcie sprzedaży na wybranym rynku. Dzięki realizacji niniejszego projektu, Spółka przeprowadzi działania zmierzające do poprawy pozycji konkurencyjnej.
Maksymalna wartość Grantu na realizację Projektu wynosi 200 000 PLN.