Blog

Kurs i uprawnienia na operatora suwnic – Egzamin / Pytania i odpowiedzi

Obsługa suwnic wymaga posiadania zaświadczenia kwalifikacyjnego lub odpowiedniego certyfikatu.

suwnica egzamin, uprawnienia na suwnice Obsługa suwnic wymaga posiadania zaświadczenia kwalifikacyjnego

Jakie sa wymagane dokumenty do obsługi suwnic?

Obsługa suwnic wymaga posiadania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego, lub certyfikatu, który potwierdza posiadanie takiego zaświadczenia. Powyższe dokumenty wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Jeżeli sterowanie suwnicą odbywa się wyłącznie z poziomu roboczego, wystarczające są uprawnienia „I S”, z kolei operowanie z kabiny wymaga posiadania uprawnień „II S”.

Szkolenie – Zasady obsługi urządzeń transportu bliskiego

W pierwszej kolejności należy odbyć szkolenie zatytułowane Zasady obsługi urządzeń transportu bliskiego, organizowane przez dowolny Ośrodek Szkolenia Zawodowego. Należy upewnić się, że program szkolenia w tym ośrodku jest zgodny z minimalnymi wymaganiami publikowanymi na stronie UDT. Czas trwania szkolenia to 35 godzin lekcyjnych podstawowych (25 teoretycznych i 10 praktycznych), oraz ewentualnie dodatkowo 4 godziny lekcyjne uzupełniające. W ramach wykładów teoretycznych, omawiane są między innymi takie tematy jak, podział i budowa urządzeń transportu bliskiego, zasady obsługi tych urządzeń, ich stateczność i podstawowe parametry pracy, sposób działania mechanizmów i wyposażenia elektrycznego, a także kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Część praktyczna szkolenia trwa ok 10 godzin lekcyjnych i obejmuje praktyczne zapoznanie się z budową maszyny, zastosowanymi na niej urządzeniami zabezpieczającymi oraz wyposażeniem elektrycznym. Prezentowane są czynności konieczne do wykonania przed przystąpieniem do pracy, a następnie ćwiczona jest obsługa poszczególnych mechanizmów, odpowiedzialnych za ruchy robocze. Poruszane są także zasady współpracy operatora z pracownikami podczepiającymi ładunki – czyli hakowymi.

Wniosek do UDT o sprawdzenie kwalifikacji

Po odbyciu szkolenia należy złożyć wniosek do UDT o sprawdzenie kwalifikacji i uiścić wymaganą opłatę za egzamin. Wnioski takie można pobrać ze strony internetowej UDT. Urząd Dozoru Technicznego wyznaczy termin egzaminu, który odbędzie się nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a informacja o tym terminie zostanie podana uczestnikowi na około 14 dni przed datą egzaminu. W przypadku, gdy uczestnik nie może w wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu, powinien zawiadomić o tym UDT najpóźniej na 3 dni przed odbyciem się egzaminu. Opłata zostanie wówczas zwrócona lub przekazana na poczet następnego terminu.

Egzaminna suwnice – Pytania i odpowiedzi

Egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (czyli co najmniej dwóch inspektorów UDT) składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna polega na wypełnieniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 15 pytań. Aby egzamin został zaliczony, należy w przeciągu 30 minut udzielić poprawnych odpowiedzi ma co najmniej 11 z nich.

Po zdaniu testu na który składa się szereg pytań, zwykle zamkniętych A,B,C,D, przystępuje się do części praktycznej egzaminu. Zadaniem uczestnika może być wykonanie cyklu roboczego suwnicą, czyli przewiezienie ładunku z punktu A do punktu B a następnie powrót nieobciążoną suwnicą do punktu A, lub też sprawdzenie poprawności działania któregoś z urządzeń zabezpieczających, tj. hamulec mechanizmu podnoszenia, łączniki krańcowe mechanizmu jazdy, przycisk awaryjny STOP.

Egzamin zostaje uznany za zaliczony w przypadku pozytywnego przejścia obu jego części. Otrzymuje się wówczas zaświadczenie kwalifikacyjne w postaci plastikowej karty, która ma ważność 10 lat, jeżeli operator obsługuje suwnice ogólnego przeznaczenia, lub 5 lat w przypadku obsługi suwnic specjalnego przeznaczenia. Po tym okresie należy złożyć wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego. Przedłużenie następuje bez konieczności ponownego zdawania egzaminu ani uiszczania dodatkowych opłat, jednak warunkiem udzielenia przedłużenia jest pisemna deklaracja o wykonywaniu czynności związanych z zaświadczeniem (w tym przypadku obsługa suwnic) przez okres 3 lat w czasie trwania okresu ważności dotychczasowego zaświadczenia.

Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania oraz szybko i skutecznie pomogą rozwiązać każdy problem. Skontaktuj się z nami. Pomożemy – doradzimy – zoptymalizujemy – wykonamy – dostarczymy. Przejdź do zakładki KONTAKT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *